Akcelerator Kultury NH17, Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta
Akcelerator Kultury NH17

Projekt Akcelerator Kultury NH17 (w skrócie: Akcelerator) ma na celu wyłonienie i wsparcie rozwoju młodych liderów społecznych Nowej Huty. Projekt swym zasięgiem obejmie tzw. Starą Nową Hutę. Jest to obszar wyznaczony w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa (MPRK) jako jeden z 3 podobszarów rewitalizacji. Akcelerator w swych celach i założeniach jest zgodny z celami Programu, wpisując się w sferę działań rewitalizacyjnych o charakterze społecznym.
Akcelerator Kultury NH17 będzie stanowić platformę włączenia w nurt szeroko pojętych działań obywatelskich grupy charakteryzującej się jednymi z niższych wskaźników zaangażowania społecznego i kulturalnego, czyli młodych ludzi w wieku 16-25 lat.

Oddziaływanie projektu na wybraną grupę docelową zostanie zapewnione poprzez wyłonionych z niej liderów, którzy w toku projektu nie tylko nabędą wiedzę i kompetencje w zakresie prowadzenia i organizowania działalności społecznej i kulturalnej, ale również zrealizują swoje pierwsze miniprojekty adresowane do społeczności lokalnej. Dodatkowym czynnikiem motywującym wybór tej grupy wiekowej jest stosunkowo uboga oferta działań jej dedykowanych w Nowej Hucie (w porównaniu z innymi grupami wiekowymi).

Wybór działalności kulturalnej jako narzędzia inkluzji podyktowany jest przeświadczeniem, że kultura jest medium uruchamiającym procesy społeczne, wyzwalającym kreatywność, dającym pole do eksperymentowania i poszukiwania rozwiązań. Jednocześnie, projekty kulturalne w przestrzeni publicznej angażują społeczności lokalne i mogą być elementem integracji międzypokoleniowej. Innowacyjne miniprojekty w obszarze kultury realizowane w przestrzeni publicznej Nowej Huty pozwolą wyjść poza schematyczne działania i zaktywizować mieszkańców w miejscu zamieszkania i/lub rekreacji.

Metodologia projektu inspirowana jest funkcjonowaniem środowiska wsparcia startupów (inkubatory, akceleratory), gdzie pomysły młodych ludzi osiągają etap realizacji dzięki stworzeniu odpowiednich warunków wzrostu, poprzez ofertę praktycznych warsztatach, mentoringu oraz wsparcia finansowego. Akcelerator również opierać się będzie na tych trzech filarach. Część warsztatowa projektu poświęcona będzie identyfikacji potencjałów uczestników, generowaniu pomysłów oraz zapoznaniu z możliwymi narzędziami ich realizacji. Następnie wybrane koncepcje będą rozwijane przy wsparciu mentorów, tak by finalnie zostać zrealizowane w ramach festiwalu podsumowującego projekt.

Efektem końcowym projektu będzie seria wydarzeń w przestrzeni publicznej Nowej Huty, wymyślonych i zrealizowanych przez młodych uczestników projektu. Będą to interwencje o charakterze kulturalno-społecznym, mające na celu ożywienie przestrzeni wspólnych w Nowej Hucie oraz zaangażowanie mieszkańców we wspólne działania a w szerokiej perspektywie wzrost kapitału społecznego w dzielnicy.

Projekt w swoim podstawowym wymiarze (bezpośrednich odbiorców działań) kierowany jest do ludzi młodych w wieku 16-25 lat, mieszkających i/lub uczących się na terenie Nowej Huty. Pośrednio zaś oddziaływać będzie na całą społeczność lokalną tego terenu. Zakładaną grupę docelową można podzielić na dwie zasadnicze podgrupy – uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz młodych dorosłych (w tym studentów).

Z uwagi na charakterystykę grupy docelowej rekrutacja prowadzona będzie dwutorowo oraz z uwzględnieniem różnic w możliwości dotarcia do uczniów i studentów, oraz młodych dorosłych poza systemem szkolnictwa. Bezpośrednie spotkania rekrutacyjne, w ramach których możliwe będzie również odpowiedzenie na ewentualne pytania i wątpliwości związane z udziałem w projekcie, jest najskuteczniejszą z możliwych form naboru chętnych. Dlatego też młodzież ponadgimnazjalna zachęcana będzie do udziału w projekcie za pośrednictwem szkół znajdujących się na terenie Nowej Huty. Projekt będzie przedstawiony w klasach po uprzednim uzyskaniu zgód odpowiednich dyrekcji. W przypadku studentów szczególnymi działaniami w postaci spotkań rekrutacyjnych objęte będą kierunki animacyjne i sztuk pięknych, oraz zarządzania kulturą jako powiązane z tematyką projektu. Uzupełnieniem tych działań będą druki promocyjne w postaci ulotek i plakatów.

Drugim torem rekrutacji będzie promocja w Internecie za pośrednictwem mediów społecznościowych, która pozwoli dotrzeć do młodych dorosłych poza systemem szkolnictwa. Treści promocyjne rozpowszechniane będą przy użyciu kanałów własnych Stowarzyszenia oraz innych fanpage’ów nowohuckich, do których zostaną skierowane prośby o udostępnienie wydarzenia. Planowane jest zrekrutowanie 30 uczestników, w tym co najmniej 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i co najmniej 10 studentów. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc na warsztatach preferencje w rekrutacji otrzymają osoby zamieszkujące Nową Hutę, oraz osoby młodsze.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty.
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta jest partnerem projektu.

PRZEBIEG PROJEKTU

  

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (OKNH), os. Zgody 1, 31-949 Kraków. O ile nic innego nie wynika z kontekstu i treści wpisów w formularzu, wprowadzane dane osobowe będą przetwarzane przez OKNH w celu wystosowania odpowiedzi na Twoje zapytanie oraz prowadzenia z Tobą ewentualnej korespondencji. Przekazane przez Ciebie dane zostaną usunięte po okresie 24 miesięcy od ostatniego kontaktu. Nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: rodo@krakownh.pl oraz usunięcia poprzez przesłanie wniosku w formie elektronicznej na adres: biuro@krakownh.pl.

 

WCZYTYWANIE